ALGEMEEN REGLEMENT

 

 1. De V.Z.W. Cartelvissers heeft als doel de leden hun geliefkoosde sport zo voordelig mogelijk en in de beste omstandigheden te laten beoefenen, zonder winstoogmerk.

 2. De vereniging is samengesteld uit de beheerraad en toetredende leden. Onder alle leden wordt een dagelijks bestuur gekozen met een ambtsperiode van 3 jaar, uitgezonderd de beheerraad. Het dagelijks bestuur krijgt uitgebreide bevoegdheden van de beheerraad met als hoofddoel het sportieve gedeelte van de vereniging in goede banen te leiden. Beide besturen vergaderen regelmatig samen (het uitgebreid bestuur). De lijst met toetredende leden kan jaarlijks aangepast worden. Toetreden tot de vereniging kan enkel na het akkoord van het uitgebreid bestuur.

 3. Ieder lid krijgt, bij toetreding of bij aanpassing steeds de laatste revisie van het reglement.

 4. Voor leden ouder dan 18 jaar (senioren) wordt het lidgeld vastgelegd op 80€. Voor leden jonger dan 18jaar (junioren) wordt het lidgeld vastgelegd op 25€. Onder de categorie junioren vallen de leden die op 31 december om 00u00 17 jaar of jonger zijn.

 5. Een volledige ledenlijst zal steeds door het bestuur worden uitgehangen.

 6. Echtgenote en kinderen, jonger dan 12 jaar, van een lid mogen in het bijzijn van dat lid vissen (niet tijdens de wedstrijden).

 7. Ieder lid is verplicht -naar eigen vermogen-, 1x deel te nemen aan de onderhoudswerken aan de vijver en/of de infrastructuur. Dit gebeurt op dagen die door de club op voorhand worden bekendgemaakt.

 8. Ieder lid is verantwoordelijk voor zichzelf, alsook voor de schade die hij/zij toebrengt aan de eigendommen van de vereniging en aan derden.

 9. Het uitgebreid bestuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

 10. Het bestuur waakt over het visbestand en neemt de gepaste maatregelen ter bevordering van dit bestand. Visuitzettingen worden jaarlijks besproken op een vergadering van het uitgebreid bestuur. Enkel de beslissingen genomen op deze vergadering kunnen en zullen uitgevoerd worden. Voor eventuele noodzakelijke tussentijdse uitzettingen geldt dezelfde procedure.

 11. Vissen is toegelaten met 2 hengels per effectief lid (1 vaste + 1 werphengel of 2 werphengels). De werphengels moeten blijven liggen. Dit geldt niet bij de wedstrijden, waar bijkomende reglementen van toepassing zijn.

 12. Tijdens de week mag gevoederd worden met maximum 2 liter nat voer en/of korrels geleverd door de club, 0.5 liter maden (casters inbegrepen) en 250 gram zaden. Dit geldt niet bij de wedstrijden, waar bijkomende regelementen van toepassing zijn. Gekleurde maden zijn ten strengste verboden.

 13. Het meenemen van vis is verboden, uitgezonderd paling. Roofvis zie reglement art. 18

 14. Vissen vanuit een boot is verboden.

 15. Het is verboden de oevers of planten te beschadigen. Vliegend vuil zoals leeggoed, flesjesdopjes, losliggende ijzers, e.a. mogen niet achtergelaten worden aan de visvijver. Alle afval dient in de afvalbakken geworpen te worden. Er mag geen visdraad in het gras achtergelaten worden!

 16. Zwemmen en schaatsen zijn absoluut verboden.

 17. De houten meubelen mogen niet in het gras gebruikt worden. Er zijn plastic tuinmeubelen beschikbaar om in het gras te gebruiken.

 18. Vissen op roofvis mag enkel op de dagen vastgelegd door het bestuur of binnen een aangeduide periode. Tot nader order mag gevangen vis niet meegenomen worden.

 19. Ieder lid wordt geacht in mate van zijn fysieke mogelijkheden zijn medewerking te verlenen aan de onderhoudswerken of activiteiten ingericht door de club. Gepensioneerden en kinderen zijn hiervan vrijgesteld maar steeds welkom.

 20. Het bedrag van 225€, vroeger uitbetaald op de dag van het koningsvissen, wordt overgeheveld naar de uitbetaling van het eindklassement van de criterium wedstrijden. De winnaar van het klassement van de koningsvissen ontvangt op de laatste koningswedstrijd een winstpremie van 25 €.

 21. Ieder lid wordt geacht mee te werken aan de goede sfeer en een positieve invloed te hebben op het clubleven.

 22. Ieder lid is verplicht dit reglement te kennen en het na te leven. Inbreuken op dit reglement kunnen tot sancties leiden, zoals het schorsen van deelname aan één of meerdere clubwedstrijden. Bij herhaling kan het uitgebreid bestuur overgaan tot een periodieke schorsing van deelname aan alle clubactiviteiten en kan het lid worden uitgesloten uit de club. Beslissingen genomen door het uitgebreid bestuur kunnen niet worden weerlegd.

Uitgave 2024

Het Bestuur